Yeni İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Anlayışı


 

Tehlike, 6331 sayılı iş kanununa göre iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli; risk ise aynı kanuna göre tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan yola çıkılarak iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için ilk yapılması gereken tehlikeli durumların ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için ise de önce neyin tehlikeli olduğunun bilinmesi gerekir.  Bu tehlikelerin belirlenmesi için ise risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme sayesinde risk oluşturan unsurlar tespit edilerek riskleri ortadan kaldıracak çözümler geliştirilir. Bu çözümlere uygun güvenlik önlemlerinin yerinde ve yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı test edilir ve sürekli kontroller yapılır. Eğitim, ikaz ve uyarı sistemleri ile de alınan önlemler pekiştirilir. İş güvenliği uzmanları işverenler, işveren vekilleri de henüz iş kazası ya da ramak kala olmadan bu ihtimalleri ortadan kaldırmaya ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye yönelik çalışmalar yapmakla yükümlüdür

.isgy

Günümüzde yeni iş sağlığı ve güvenliği anlayışı ise, iş sağlığı ve güvenliğinin tazmin edici değil önleyici, reaktif değil proaktif olmasıdır. Bu anlamda, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni yaklaşımın ana felsefesi; iş yerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, tüm bu süreçte uzman katkısının sağlanması, çalışanların iş yerindeki tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, çeşitli kalite standartlarının uygulanması, koruma ve önleme bilincinin yerleştirilmesidir. Bu anlamda iş güvenliği birimi kurma, uzman ve hekim istihdamı, iş güvenliği kurulu oluşturma, eğitim ve iş yeri içi denetim mekanizmaları gibi önleyici araçlar, 6331 sayılı Kanun ile  20/6/2012 tarihinden itibaren de ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yeni uygulamalarda, önleme odaklı iş güvenliğinin etkin kılınması sorumlu teknik elemanlar, iş güvenliği uzmanlarının yanı sıra işverene de sorumluluklar yüklemektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanları, riskleri belirler, önlem alır, iş kazalarının nedenlerini tespit eder ve tekrar etmesini önlemeye çalışır ve işverene önerilerde bulunur. İşverene düşen sorumluluklar ise bu önerileri dikkate almak, uygulamaktan kaçınmamak ve konu için gerekli maliyeti ayırmaktır

İşletmede çalışan işçilerin de işverenler kadar konuya ilgi göstermeleri ve benimsemeleri şarttır. Çünkü bir iş kazası ya da meslek hastalığının söz konusu olması durumunda zararla karşılaşacak olan ilk kişi işçidir. Bu sebeple temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ile yeni çalışanların işe başlamadan önce karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda bilgi sahibi olmaları, mevcut çalışanların ise belirli periyotlarla meslekleri ve bulundukları sektörle ile ilgili olarak profesyonellerce düzenlenecek eğitimlere katılarak tehlikeli davranışlarını fark etmeleri sağlanabilir. Böylece çalışanlar risklerin tamamen ortadan kaldırması ya da zararlarının en aza indirilmesi konusunda bilinçlenirler ve iş yerlerinde güvenlik kültürü oluşturularak çalışanlar arasında iş güvenliği kültürü bilincinin yaygınlaştırılması suretiyle güvensiz davranışlara yönelim engellenebilir.

YARARLANILAN  KAYNAKLAR

  • Mesut Cemil İŞLER (İş Müfettişi Yardımcısı) “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri İle Güvenlik Kültürünün İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Etkisi”, C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü, 2013
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu (Kabul Tarihi: 20/6/2012)

Hazırlayan;

Merve KARAMUSTAFA

Kimya Mühendisi/ C Sınıfı İSG Uzmanı